Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLI/309/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 lipca 2023 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XLI/308/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 lipca 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XL/307/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie"Uchwała nr XL/306/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XL/305/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta RadziejówUchwała nr XL/304/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Miasta RadziejówUchwała nr XL/303/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radziejów za rok 2022Uchwała nr XL/302/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2023 rokuUchwała nr XL/301/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XL/300/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XL/299/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XL/298/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rokUchwała nr XL/297/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rokUchwała nr XL/296/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufaniaUchwała nr XXXIX/295/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościUchwała nr XXXIX/294/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2023 - w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030Uchwała nr XXXIX/293/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2023 - w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju dla obszaru gminy Miasta Radziejów na lata 2023 – 2033Uchwała nr XXXIX/292/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2023 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XXXIX/291/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XXXVIII/290/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - w sprawie uchylenia uchwałyUchwała nr XXXVIII/289/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Uchwała nr XXXVIII/288/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXVIII/287/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXVIII/286/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XXXVIII/285/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XXXVII/284/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2023 - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta RadziejówUchwała nr XXXVII/283/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXVII/282/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2023 rokuUchwała nr XXXVII/281/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Radziejów na lata 2023-2037Uchwała nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 marca 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XXXVI/279/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminyUchwała nr XXXVI/278/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXVI/277/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr XXXVI/276/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XXXVI/275/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023Uchwała nr XXXVI/274/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Radziejów Uchwała nr XXXVI/273/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto RadziejówUchwała nr XXXVI/272/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała nr XXXVI/271/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rok