Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

 
Urząd Miasta Radziejów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.umradziejow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępne są dwie szaty strony: wersja graficzna strony oraz wersja dla słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Mroczkowska, e-mail: radziejow@umradziejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 285 7100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
Lokalizacja budynek wolnostojący, parking samochodowy ogólnodostępny , dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajdują się drzwi otwierane automatycznie. Siedziba znajduje się na pierwszym piętrze, dostęp do urzędu miasta zapewniają schody. W budynku brak windy.
Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych.
Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Urząd Miasta nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast wchodząc na I piętro na wprost wisi duża tablica informacyjna z wyraźnymi nadrukami o referatach, co umożliwia uzyskanie informacji osobom słabowidzącym.
Do budynku urzędu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: radziejow@umradziejow.pl lub skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData