Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Radziejów.

Może się z Pani/Pan nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

e-mail:  radziejow@umradziejow.pl

telefonicznie: 54 285 71 00

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  może się Pani/Pan kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@umradziejow.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit c w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikające
  z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
 1. Pani/Pana dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Pani/Pana dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 • dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego podlegają przechowywaniu wieczystemu,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody,.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 1. Podanie Pani/Pana danych:
 • jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania swoich danych lub poda nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 • w zakresie zgody jest dobrowolne, może ona być cofnięta w dowolnym momencie
 1. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6447
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Maćkowiak
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Maćkowiak
Data wytworzenia informacji: 24.02.2021 13:03:12
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021 13:05:19
Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2021 13:04:41
Rejestr zmian