Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Radziejów. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, e-mailowo: radziejow@umradziejow.pl, telefonicznie 54 285 71 00.

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@umradziejow.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, jednostki organizacyjne administratora realizujące ustawowe zadnia administratora oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną

Pani/pana dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, jest nim przedsiębiorstwo świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejowa oraz np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Pani/pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 • do 10 lat od dnia złożenia „deklaracji zerowej”
 • do przedawnienia roszczeń.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 1. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania swoich danych lub poda nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7313
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skrócony opis: Klauzula informacyjna gospodarowanie odpadami komunalnymi
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Maćkowiak
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Maćkowiak
Data wytworzenia informacji: 07.09.2020 10:53:39
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020 10:55:14
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2020 11:58:29
Rejestr zmian