Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 101 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) – dalej Kpa., oraz art. 74 ust. 3, art 74 ust. 3a i art. 86d. ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247.) – dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego z dniem 12 lutego 2021 roku, że:

na wniosek Pana Jarosława Matuszaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa PROJBUD z siedzibą w Inowrocławiu, działającego jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Inwestora, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Burmistrz Miasta Radziejów Postanowieniem Nr 1/6220.5.2020.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku (znak B.6220.5.2020.2021) zwiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” na działkach o numerach ewidencyjnych 721, 722, 723, 691/17, 691/13, 691/33, 691/11, 701/21, 701/10, 701/1, 701/20, 702, 1525, 708, 711/12, 711/11, 712, 711/1, 713, 715/4, 715/1, 716, 719, 720/3, 720/5, 720/6 w obrębie Radziejów, Gmina Miasto Radziejów oraz na działkach 216 w obrębie Zagorzyce i 112 w obrębie Czołówek, Gmina Radziejów.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 86d. ust. 2 ustawy ooś jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
  2. Zgodnie z art. 101 § 3 Kpa na ww. postanowienie stronom postępowania administracyjnego służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radziejów w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia.
  3. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie (obwieszczenie) uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ul. Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 620
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (B.6220.5.2020.2021)..
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 12.02.2021 09:35:59
Data udostępnienia informacji: 12.02.2021 09:40:03
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2021 09:35:59
Rejestr zmian