Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) – dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 1a, 74 ust. 3, art. 74 ust. 3a oraz 75 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283.) – dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony z dniem 18 września 2020 roku, że:

  1. Z wniosku Pana Jarosława Matuszaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa PROJBUD z siedzibą w Inowrocławiu, działającego jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Inwestora, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” na działkach o numerach ewidencyjnych 721, 722, 723, 691/17, 691/13, 691/33, 691/11, 701/21, 701/10, 701/1, 701/20, 702, 1525, 708, 711/12, 711/11, 712, 711/1, 713, 715/4, 715/1, 716, 719, 720/3, 720/5, 720/6 w obrębie Radziejów, Gmina Miasto Radziejów oraz na działkach 216 w obrębie Zagorzyce i 112 w obrębie Czołówek, Gmina Radziejów.
  2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Stanowi zatem przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Miasta Radziejów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ul. Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres radziejow@umradziejow.pl.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 828
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej o budowę ścieżki pieszo-rowerowej.
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 15:10:56
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 15:14:33
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020 15:14:47
Rejestr zmian